Ako si objednať služby?

Objednávka služieb je jednoduchá, rýchla a ľahká.

Na našej stránke prejdete do časti OBJEDNÁVKA v hlavnom menu.

Nájdete si obec, v ktorej chcete služby zriadiť.
Kliknete na POKRAČOVAŤ.

Vyplníte všetky potrebné administratívne údaje a vyberiete si programový balík, ktorý si chcete objednať. Prosím, nezabudnite si skontrolovať správnosť Vášho telefónneho čísla.

Ak je v objednávke všetko korektne vyplnené, kliknite na POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU.

Ak bola Vaša objednávka úspešne odoslaná, na Váš kontaktný e-mail Vám príde potvrdenie o zaregistrovaní objednávky.

Je objednávka záväzná?

Objednávka nie je záväzná. Je možné kedykoľvek ju telefonicky alebo písomne zrušiť. Taktiež je možné v nej písomne alebo telefonicky urobiť zmeny ( napr. zmena programového balíka, pridanie ďalšej služby, zmena korešpondenčnej adresy).

Právne záväzná je Vami podpísaná Zmluva o pripojení. Akékoľvek zmeny v Zmluve o pripojení je možné urobiť len písomne.

Aká je čakacia doba od objednávky do zriadenia prípojky technikom?

Odo dňa podania objednávky Vás v čo najkratšej dobe kontaktuje naše zákaznícke centrum, za účelom dohodnutia si termínu inštalácie alebo obhliadky v najbližších pracovných dňoch.

Pokiaľ technik volá zo súkromného čísla ( utajené telefónne číslo ), nie je chyba technika, že sa Vám nedovolal. Pokiaľ ste ho z tohto dôvodu nezdvihli ( neprijali hovor zo súkromného / utajeného telefónneho čísla ), kontaktujte nás najlepšie telefonicky pre dohodnutie nového termínu.

Čo je potrebné urobiť, ak máte základný súbor káblovej televízie MINI a chcete rozšírený súbor káblovej televízie BASIC?

Pre zmenu programového súboru káblovej televízie MINI na BASIC je potrebné nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo vyplniť Objednávku na web stránke. Táto zmena sa realizuje osobnou návštevou technika a je spoplatnená v zmysle platnej Tarify ( Zmena programového súboru - KTV ). 

Čo všetko je potrebné k príjmu digitálnej káblovej televízie?

Na príjem digitálnej káblovej televízie MINI aj BASIC je potrebný televízny prijímač so zabudovaným digitálnym terestriálnym tunerom DVB-T alebo Set Top Box DVB-T s kódovaním videa vo formáte minimálne H.264 Standard alebo High Efficiency Video Coding ( HEVC ) H.265 MPEG-4/AVC ( 1920 x 1080p Full HD ). 

Telefón - bez paušálov, platíte iba za to, čo prevoláte.

Náš telefónny program je bez mesečného poplatku a voľných minút. Naopak, v sieti účastníkov s aktivovaným hlasovým programom pevnej siete PROGRES a SLOVANET voláte ZADARMO.

Podmienkou je internetové pripojenie od spoločnosti PROGRES.

BEZ PAUŠÁLU !

SEKUNDOVÁ TARIFIKÁCIA.

Medzinárodné volania podľa platnej Tarify a platných Tarifných pásiem.

Frekvencia platieb je mesačná.

Zriaďovacie, inštalačné a aktivačné poplatky. Poplatky za zmeny. Platia sa jednorázovo? Paušálne poplatky.

Všetky poplatky nájdete pravidelne aktualizované v príslušnej Tarife na našom webovom sídle.

Odporúčame Vám informovať sa vopred mailom alebo telefonicky na zriaďovacie, inštalačné a aktivačné poplatky. Naši operátori Vám na vyžiadanie pošlú aj predbežnú kalkuláciu.

Niektoré zmeny služieb sú bez poplatku, no iné spoplatnené. Za všetky sa vždy platí jednorázovo a vždy len na faktúru. Naši technici nepracujú s hotovosťou a rovnako sa hotovosťou nedá platiť ani v našom Zákazníckom centre.

Paušálne poplatky za služby sa platia vždy vopred a tiež iba na Faktúru.

Budem pri zriadení alebo inštalácií služby platiť niečo v hotovosti?

Pri zriadení služby, aktivácií služby, inštalácií služby, zmene programového súboru, inštalácií zariadenia, akomkoľvek inom úkone alebo pri vykonaní práce nikdy technikovi neplatíte nič v hotovosti. Technikovi podpíšete Zmluvu o prijpojené, prípadne Zmluvu o Viazanosti alebo Protokol či Zákazkový list a na základe Vami podpísaného dokumentov Vám príde faktúra poštou alebo mailom.

Kam sa môžete obrátiť v prípade poruchy? Aká je čakacia doba do odstránenia poruchy cez pracovné dni, víkendy a sviatky?

Zákaznícka linka:
Tel.: 02/ 43 19 12 51

Poruchová linka, technická podpora:

Tel.: 02/43 19 12 51

 

(pre Malacky):

Tel.: 034/77 222 44

V pracovných dňoch:
Pondelok až piatok: od 08:00 do 20:00 hod. ( od 16.30 - odkazová služba )

Cez víkendy a sviatky od 10:00 do 20:00 hod. ( odkazová služba )

 

Pri telefonickom kontaktovaní našej spoločnosti je dôležitá identifikácia Číslom zmluvy = Variabilný symbol z každej faktúry. Poruchu môže nahlásiť ktorýkoľvek rodinný príslušnik disponujúci uvedeným identifikátorom.

 

V prípade zanechania odkazu je rovnako dôležitá identifikácia číslom zmluvy a kontaktnými údajmi na ohľasovateľa poruchy. Naši technici si odkazy vypočúvajú priebežne a v prípade hromadnej poruchy, či väčšieho poškodenia káblového distribučného systému konajú neodkladne aj počas víkendov či sviatkov.

 

Pri mailovom kontaktovaní cez progres@kablovatv.eu sa požiadavky vybavujú postupne a priebežne počas pracovných dní.

Rovnako je dôležité uviesť:

- meno a priezvisko / názov firmy na koho je zmluva
- adresa prípojky
- variabilný symbol / číslo zmluvy
- telefónne číslo

Bez týchto údajov nie je možné Vás korektne identifikovať v systéme. 

 

Pri spätanom kontaktovaní technikom môže ísť aj o hovor z neznámeho čísla ( CLIR ) a preto je dôležité zodvihnúť aj anonymné číslo.

 

Ako postupovať, ak si chcem nastaviť trvalý príkaz? Kde nájdem variabilný symbol a číslo účtu?

Trvalý príkaz je potrebné nastaviť si vo Vašej banke.

Účty našej spoločnosti sú vedené v Tatra banke, a.s. - správne číslo účtu si overte na Vašej Faktúre!

Pre konštantný symbol odporúčame nastaviť: 0308!

Ako variabilný symbol treba nastaviť: Vaše číslo zmluvy alebo evidenčné číslo SIPO ( nachádzajú sa na zmluve alebo v pravej hornej časti faktúry, prípadne na SIPO doklade od Slovenskej pošty ).

Do poznámky môžete uviesť meno a priezvisko na koho je zmluva evidovaná.

Prosíme Vás, ak máte akékoľvek pochybnosti, overte si Vaše identifikačné údaje a výšku poplatku za služby na našom zákazníckom oddelení, aby ste sa vyhli prípadným finančným nedoplatkom alebo preplatkom. O vrátenie finančného preplatku je potrebné požiadať písomne. Žiadosť musí poslať ten, na koho je zmluva vedená. V Žiadosti uveďte svoje identifikačné údaje a číslo účtu kam má byť finančný preplatok poukázaný.

Pri nastavenom trvalom príkaze treba pamätať aj na prípad, kedy si objednáte službu či tovar nad rámec mesačných platieb - takúto Faktúru treba uhradiť z Vašej strany jednorázovým prevodom v banke.

Rovnako, pri zmene služieb je potrebné zmeniť výšku mesačnej platby. Nezabudnúť aj na akciové ceny, ktoré sa po skončení viazanosti automaticky menia na cenníkové.

Je na káblovú televíziu viazanosť? Je na dátové služby - internet viazanosť? Je na telefón viazanosť?

Áno, služby televízie, internetu ako aj telefónu môžete mať s viazanosťou. Prevažná casť viazanosti vzniká pri dotovaných aktivačný poplatkoch za zriadenie prípojky alebo dotovanej cene zariadenia ( modem alebo STBox ). V tom prípade ide o 2 ročnú viazanosť. Rovnako 2 ročná viazanosť sa ponúka aj pri retenčnej akciovej ponuke na prolongovanie zvýhodnených cien po skončení kampaní. Verní zákazníci môžu získať aj ročnú viazanosť napríklad pri výmene modemu. Dátum konca viazanosti si zákazník môže overiť mailom alebo telefonicky po identifikácii sa potrebnými údajmi. Ku každej viazanosti sa spisuje Zmluva o viazanosti, v ktorej je vyznačený dátum začiatku viazanosti ako aj názov viazanej akcie.

Čo je potrebné urobiť, ak chcete vypovedať zmluvu? Aká je výpovedná doba?

Výpoveď je potrebné poslať písomne poštou. Výpoveď zaslaná e-mailom, faxom, cez sms alebo telefonicky nebude akceptovaná a zaregistrovaná.
Zmluvu môže vypovedať bez uvedenia dôvodu ktorákoľvek zmluvná strana. Výpovedná lehota je 3–mesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. V prípade ukončenia Zmluvy je účastník povinný bez meškania vrátiť poskytovateľovi nepoškodené a prevádzkyschopné prenajaté zariadenie, v prípade ukončenia Zmluvy v dobe viazanosti je účastník navyše povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu za predčasné ukončenie Zmluvy podľa platnej Tarify. V prípade poškodenia prenajatého zariadenia je účastník povinný uhradiť poskytovateľovi plnú cenu zariadenia podľa platnej Tarify.

Ako postupovať, ak ste vo viazanosti a potrebujete vypovedať zmluvu?

Vypovedanie služieb je potrebné uskutočniť v písomnej podobe. Podpísanú Žiadosť o ukončenie Zmluvy je možné doručiť našej spoločnosti:

- poštou,

- kuriérom,

- osobnou návštevou Zákazníckeho centra v Rovinke alebo v Malackách počas otváracích hodín,

- zaslať ako prílohu mailu, ktorá bude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom cez Váš eID.

 

Skutočnosť, či máte ešte Zmluvnú viazanosť Vám odporúčame si vopred overiť telefonicky alebo mailom.

 

Ak trváte na výpovedi zmluvy počas doby viazanosti, musíte počítať so Zmluvnou pokutou ( predčasné ukončenie zmluvy, bod 5.7 VP ) v sume 300 Eur.

Ak dáte výpoveď, vrátia sa Vám peniaze, keď už máte zaplatené na určité obdobie?

Výpovedná lehota je 3–mesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Ak Vám výpovedná lehota napr. skončila k 30. 11. vrátane a máte zaplatené do 31. 12. daného kalendárneho roka, potom máte nárok na vrátenie peňazí za obdobie od 01.12. do 31.12. daného kalendárneho roka. V tomto prípade vystavíme dobropis a peniaze Vám zašleme na Vami zvolené číslo účtu. Číslo účtu musí na adresu našej spoločnosti doručiť ten, na koho je písaná Zmluva o pripojení. Iným osobám nebude finančný preplatok vrátený (s výnimkou osôb, ktoré sú na tento účel notárom overeným splnomocnením).

Vysielanie analógovej káblovej televízie nekončí, kábloví operátori vysielajú ďalej.

Vysielanie analógovej televízie cez anténu už na celom Slovensku skončilo. Pokiaľ ste ale zákazníkom káblového operátora, táto zmena sa Vás vôbec nedotkla. Operátor spravil všetko za Vás. Aj v sieťach káblových operátorov postupne prichádza k zmene. Analóg sa vyskytuje čoraz menej pre jeho obmedzenú kapacitu TV staníc a je nahrádzaný systémom DVB-T alebo DVB-C cez Vášho káblového operátora. Naša spoločnosť sa rozhodla ísť prenosom signálu k zákazníkovi cez DVB-T tuner v televízore, nakoľko zákazník ušetrí na zariadeniach, prípadne mu postačuje aj starší a lacnejší televízor. Stále je však možné používať aj najstarší typ televízora ( CRT ) a k nemu pripojiť ST Box aj s nahrávaním. U nás v ponuke už od 39 Eur s DPH! Pripojiteľný cez SCART alebo HDMI vstup. 

Ak nastane akákoľvek zmena u vysielateľa TV stanice, všetko za Vás vyrieši Váš káblový operátor. Nemusíte sa tak obávať ani plynulého prechodu do HD vysielania - o všetko sa postaráme včas a budeme Vás informovať na našich stránkach.

Kam sa môžete obrátiť, ak potrebujete technickú podporu?

V prípade potreby nastavenia telvízora, STBoxu, modemu, WiFi Routra alebo telefónu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo mailom. Po úspešnom overení v systéme Vám náš odobrne vyškolený technický team pomôže s nastavením jednotlivých zariadení. Ak ste zariadenie kupovali od nás, máme ho v evidencii, ak ste si ho kupovali Vy, treba pri riešení problému vedieť značku a model zariadenia ( TV alebo WiFi ). Pre rýchlejšie skontaktovanie sa s technickým oddelením stlačte voľbu 2 pri telefonickom spojení. Ak nie je možné veci vyriešiť telefonicky, alebo mailom, navrhujeme výjazd technika vo vopred dohodnutom termíne. Pri technických problémoch s internetovými rýchlosťami odporúčame uskutočniť rôzne merania v rôznych dátumoch a časoch. Vždy po pripojení káblom priamo na modem. Rovnako, pri chybe s TV signálom, skontrolujte aj ostatné TV v domácnosti, aby sme spoločne výlúčili problém u Vás.

Je protokol podpísaný pri zriadení alebo inštalácií služby záväzný? Skontrolujte si, čo podpisujete.

Áno, všetky dokumenty podpísané Vami nášmu technikovi sú právne záväzné a sú podkladom pre prípadnú fakturáciu či reklamáciu. Vždy si preto skontrolujte Použitý materiál na Protokole o zriadení účastníckej prípojky KDS alebo Popis vykonanej zákazky na Zákazkovom liste. Originál písomností berie technik a Vám je povinný zanechať kópiu. Ak máte akékoľvek nejasnosti alebo pochybnosti, kontaktujte nás telefonicky aj za prítomnosti technika. Ak by Vám technik zabudol odovzdať kópiu písomností, zašleme Vám ich na vyžiadanie poštou alebo elektronicky.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
Vyberte si vlastný balík káblovej televízie a vychutnajte si viac ako 150 televíznych a rozhlasových programov aj v digitálnej full HD kvalite.
OPTICKÝ INTERNET
Používajte jednu z technicky najvyspelejších sietí v Európe. Nový internetový štandard EURO DOCSIS 3.0 a G-PON s rýchlosťou sietí do 100 Mbps až 1Gbps.
INTERNETOVÁ IP TV
Vyberte si vlastný balík internetovej televízie a vychutnajte si viac ako 140 televíznych a rozhlasových programov aj v digitálnej full HD kvalite.