Platí pre obce: Malacky

SLUŽBY PRE PRÍSTUP K SLUŽBÁM V KDS

Cena s DPH (EUR)
Zriadenie účastníckej prípojky ( nový účastník )
+ pripojenie služby s 1 účastníckou zásuvkou, bez zemných prác na pozemku účastníka, bez lištovania
35,- 24 / 90,-
Aktivačný poplatok
pripojenie ďalšej služby do zriadenej účastníckej prípojky
15,-
Znovupripojenie služby do účastníckej prípojky ( bod 2.9, 2.10 VP )
doprava sa účtuje osobitne
25,-
Inštalácia účastníckeho zariadenia / ladenie TV, R prijímača
doprava sa účtuje osobitne
10,- / 10,-
Zmena programového súboru - KTV / INT ( Internet smerom dole )
doprava a materiál sa účtuje osobitne
15,- / 5,-
Poplatok za prípravu samoinštalačného balíčka modemu
týka sa existujúcich účastníkov INT
3,60
Ostatné práce - technik ( nešpecifikované v Tarife )
účtuje sa každá začatá hodina, doprava sa účtuje osobitne
25,- / 1hod
Ostatné práce - dáta
účtuje sa každá začatá hodina, doprava sa účtuje osobitne
35,- / 1hod
Dopravné náklady
účtuje sa cesta tam a späť
0,65 / 1km
Prevod / zmena zmluvy
pri neodpojenej službe, mimo rodinných príslušníkov
5,-
Zmena fakturačných údajov / Opis faktúry
na žiadosť účastníka, manipulačný poplatok sa účtuje osobitne
2,-
Manipulačný poplatok
vyhotovenie písomnosti / odoslanie, na žiadosť účastníka
0,96
Neopodstatnený výjazd
bod 3.8 VP, doprava sa účtuje osobitne
25,-
Verejná IP adresa
statická, prenájom
3,60 (mesačne)
Zmluvná pokuta
predčasné ukončenie zmluvy, bod 5.7 VP
300,-
Zmluvná pokuta
omeškanie s úhradou, bod 1.2 VP, upomienka
I. - 2,-
II. - 5,-
III. - 25,-
Zmluvná pokuta
poškodenie vedenia KDS
5,- ( účastník / deň )
Zriadenie prístupu k distribučnej sieti KDS
v prípade, že nie je vybudovaná distribučná sieť pre zriadenie účastníckej prípojky
individuálne

ZARIADENIA PRE PRÍSTUP K SLUŽBÁM V KDS

Cena s DPH (EUR)
STB HD ( USB nahrávanie )
39,-
STB HD + dekóder ( USB nahrávanie )
68,- 24 / 85,-
Kábel SCART / HDMI / UTP-RJ 45
1,90 / 4,90 / 1,50
CA modul ( dekóder )
35,- 24 / 53,-
Modem
9,60 24 / 85,-
WiFi router aj s 5 GHz anténou
59,-
Anténa WiFi ( 5 dB, dodatočne )
5,90
Vysvetlivky:
24 platí iba pri 24-mesačnej viazanosti

KDS - Káblový distribučný systém, KTV / TV - káblová televízia, INT - dátová služba (internet), TLF - telefón, R - rozhlas,
VP - všeobecné podmienky, STB / CA - zariadenie pre KTV (digitál), modem - zariadenie PLC pre INT (koaxiálna prípojka)