Platí pre obce: Malacky

SLUŽBY PRE PRÍSTUP K SLUŽBÁM V KDS

Cena s DPH (EUR)
Zriadenie účastníckej prípojky ( nový účastník )
+ pripojenie služby s 1 účastníckou zásuvkou, bez zemných prác na pozemku účastníka, bez lištovania
35,- 24 / 90,-
Aktivačný poplatok
pripojenie ďalšej služby do zriadenej účastníckej prípojky
15,-
Znovupripojenie služby do účastníckej prípojky ( bod 2.10 VP )
doprava sa účtuje osobitne
25,-
Inštalácia účastníckeho zariadenia / ladenie TV, R prijímača
doprava sa účtuje osobitne
20,- / 20,-
Zmena programového súboru - KTV / INT ( Internet smerom dole a zmena balíčka doplnkových TV programov)
doprava a materiál sa účtuje osobitne
20,- / 10,-
Práca technika
účtuje sa každá začatá hodina, doprava sa účtuje osobitne
40,- / 1 hod
Dopravné náklady
účtuje sa cesta tam a späť
1,- / 1 km
Prevod / zmena zmluvy
pri neodpojenej službe, mimo rodinných príslušníkov
5,-
Zmena fakturačných údajov
na žiadosť účastníka, manipulačný poplatok sa účtuje osobitne
5,-
Manipulačný poplatok
vyhotovenie písomnosti / odoslanie, na žiadosť účastníka
3,-
Neopodstatnený výjazd
bod 3.8 VP, doprava sa účtuje osobitne
25,-
Verejná IP adresa
statická, prenájom
3,60 (mesačne)
Zmluvná pokuta
predčasné ukončenie Zmluvy, bod 5.7 VP
300,-
Zmluvná pokuta
bod 3.7 VP
500,-
Zmluvná pokuta
omeškanie s úhradou, bod 1.2 VP, upomienka
I. - 2,-
II. - 5,-
III. - 25,-
Zmluvná pokuta
poškodenie vedenia KDS
5,- ( účastník / deň )
Zriadenie prístupu k distribučnej sieti KDS
v prípade, že nie je vybudovaná distribučná sieť pre zriadenie účastníckej prípojky
individuálne

ZARIADENIA PRE PRÍSTUP K SLUŽBÁM V KDS

Cena s DPH (EUR)
STB HD ( USB nahrávanie )
39,-
STB HD + dekóder ( USB nahrávanie )
pre príjem doplnkových TV balíčkov
69,- 24 / 86,-
Kábel SCART / HDMI
2,- / 5,-
CA modul ( dekóder )
pre príjem doplnkových TV balíčkov
36,- 24 / 54,-
Modem PLC
27,- 24 / 96,-
WiFi router
69,-
WiFi router s WiFi6
85,50
Vysvetlivky:
24 platí iba pri 24-mesačnej viazanosti

KDS - Káblový distribučný systém, KTV / TV - káblová televízia, INT - dátová služba (internet), TLF - telefón, R - rozhlas,
VP - všeobecné podmienky, STB / CA - zariadenie pre KTV (digitál), modem - zariadenie PLC pre INT (koaxiálna prípojka)